Informacja dla rodziców

1.   Miejsca w internacie przyznawane są dla młodzieży uczęszczającej do ZSP.

2.      Odpłatność za pobyt w internacie w roku szkolnym 2014/15 wynosi:

 90 zł za miesiąc ( mieszkanie)

9 zł dzienna stawka żywieniowa.


3.      Odpłatność za mieszkanie i wyżywienie należy regulować w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty na konto

 NBP 67 1010 1528 0027 5613 9134 0000.

Wniesiona opłata za posiłki ulega zwrotowi w przypadku gdy nieobecność wychowanka w internacie zostanie zgłoszona najpóźniej dzień wcześniej do godz. 10.00


4.      Wszyscy mieszkańcy internatu muszą być w nim zameldowani na pobyt czasowy. Dokumenty potrzebne do zameldowania:

- wypełniony wniosek, dostępny u wychowawców

- skrócony odpis aktu urodzenia lub dowód osobisty

Wychowanek, który rezygnuje z mieszkania w placówce zobowiązany jest do wymeldowania się.


5.      Rodzice (opiekunowie prawni) wychowanków ze specyficznymi problemami zdrowotnymi maja obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikom pedagogicznym internatu (wychowawcom grup).

Wychowankowie ze specyficznymi problemami zdrowotnymi przyjmowani są  do internatu na podstawie zaświadczenia lekarskiego, zezwalającego na pobyt w internacie.


6.      W sytuacji gdy wychowanek w ciągu tygodnia opuszcza placówkę zobowiązany jest uczynić to za zgodą wychowawców oraz za potwierdzeniem telefonicznym, pisemnym lub osobistym ze strony rodziców ( opiekunów prawnych).


7.      Obowiązują następujące zwolnienia z internatu:

 - w czasie wolnym od nauki własnej do godz. 16.00- wpis dokonywany jest w zeszycie wyjść

- po godz. 16.00 za wiedzą dyżurującego wychowawcy i po dokonaniu wpisu w zeszycie wyjść

8.      Pobyt wychowanka w internacie w czasie trwania zajęć lekcyjnych możliwy jest w uzasadnionych okolicznościach, poparty pisemnym zwolnieniem ze szkoły.


9.      Kategorycznie zabrania się korzystania w pokojach mieszkalnych z wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych( czajniki, żelazka,  farelki, opiekacze itp.).

Urządzeń kuchennych można używać tylko pod kontrolą wychowawcy w wyznaczonych miejscach na terenie placówki.


10.  Wychowankowie internatu mogą za zgoda wychowawcy  korzystać z własnego sprzętu komputerowego o ile jego stan techniczny gwarantuje bezpieczne użytkowanie.

W czasie nauki własnej dopuszczalne jest użytkowanie sprzętu komputerowego tylko i wyłącznie dla celów edukacyjnych. Wychowanek osobiście odpowiada za swój sprzęt RTV a w przypadku zniszczeń i kradzieży nie wysuwa roszczeń wobec placówki.


11.  Uczeń przyjeżdżając do internatu musi posiadać:

- własną pościel (poszwa, poszewka prześcieradło)wymiana minimum co 3 tygodnie

- komplet potrzebnych naczyń i sztućców ( do użytku osobistego)

W placówce obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń ze stołówki.


12.  Inne sprawy wyjaśnia Regulamin Internatu z załącznikami.


13.  Telefony kontaktowe:

16 6212418 – sekretariat szkoły

166213387- kierownik, wychowawcy, administracja internatu

Telefony wewnętrzne:

29- kierownik internatu

27, 28 - wychowawcy internatu

24 - intendentka